đặt hàng chương trình ưu đãi chị khánh vân

– Mua 1 sản phẩm giảm giá 10%. 
– Mua Bộ 3 sản phẩm hoặc đơn hàng trên 4 triệu giảm giá 15%